راهنمای رزرو خدمات

مشاهده فیلم آموزشی خدمات روم تور

روال آشنایی با مراحل رزرو و خدمات در کلیپ زیر شرح داده شده است

1- ابتدا در سایت ثبت نام کنید

ابتدا ثبت‌نام کنید تا برای روم تور قابل شناسایی شوید و بتوانید تنظیمات شخصی خودتان را اعمال کنید.

حساب کاربری حاوی چه مطالبی ست؟

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

چه اطلاعاتی از من قابل مشاهده است؟

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

حساب کاربری خود را تکمیل کنید!

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

2- جستجو, مقایسه و انتخاب خدمات

با استفاده از جستجوی پیشرفته سایت, خدمات مناسب خود را بیابید و رزرو کنید.

حساب کاربری حاوی چه مطالبی ست؟

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

چه اطلاعاتی از من قابل مشاهده است؟

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

حساب کاربری خود را تکمیل کنید!

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

3- ابزارهای ارتباطی مابین میهمان و میزبان

ابزارهای متنوعی برای ارتباط به موقع مابین میهمان و میزبان پیش بینی شده تا مراحل رزرو با سرعت و دقت بیشتر انجام پذیرد.

حساب کاربری حاوی چه مطالبی ست؟

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

چه اطلاعاتی از من قابل مشاهده است؟

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)

حساب کاربری خود را تکمیل کنید!

هنگام ثبت‌نام کافیست نام، نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید. با این سطح کاربری می توانید اقامتگاه مورد نظر خود را رزرو کنید. با افزودن تصویری از خود احتمال تایید رزرو توسط میزبانان را افزایش می دهید. ایمیل خود را نیز وارد کنید تا از پیشنهادات فصلی روم تور جا نمانید :)