فرصت های شغلی

ما از زمان بدو تولد ایده روم تور و در تک تک لحظات بزرگ شدن آن با روم تور زندگی کرده ایم و امروز که روم تور به یک خانواده بزرگ و پر جمعیت تبدیل شده از همه ی دوستانی که احساس میکنند در این مسیر می توانند ما را همراهی کنند دعوت می کنیم به خانواده روم تور بپیوندند.

از طریق یکی از روش های زیر رزومه خودتون رو برای ارسال کنید :

لیست مهارتهای مورد نیاز در خانواده روم تور:

محیط کاری روم تور